nr 1, 6 februari 2014
Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
 
 

 
Geachte mevrouw / meneer,

U leest de Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en belangstellenden, over de zorgverlening aan asielzoekers.
Vanaf vandaag worden gecontracteerde zorgaanbieders getoond via de website van MCA, (RZA gids). U kunt hierover in deze Nieuwsbrief meer lezen. Verder berichten wij u onder andere over openingen van COA locaties en een GGZ ketendag. 

Heeft u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen of opmerkingen dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Programmamanager MCA
snelder.b@menzis.nlInhoud

 Nieuw: De RZA gids
 Opening nieuwe COA locaties
 GGZ Ketenoverleg (artikel hiernaast)
 Verwijzing door Jeugdarts
 Rapport IGZ Geboortezorg
 
 
 
Nieuw: De RZA gids
Vanaf vandaag, 6 februari 2014, kunnen geïnteresseerden via de zogenaamde RZA-gids op de website van MCA zoeken welke zorgaanbieders door MCA zijn gecontracteerd voor het leveren van zorg aan asielzoekers. Na het invullen van een plaats, postcode of adres en de zorgsoort worden op een geografische kaart en in een lijst de dichtstbijzijnde zorgaanbieders getoond. Door enkele muiskliks kan vervolgens o.a. de website van de betreffende zorgaanbieder worden geraadpleegd. Gekozen is om geen emailadressen te tonen om te voorkomen dat hierdoor spam ontstaat.
De RZA-gids is tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijf Object Vision BV. Zij verzorgen ook het technisch beheer van de RZA-gids en verversen iedere twee weken de data, op basis van overzichten van gecontracteerde aanbieders, die MCA aanlevert. In mei 2014 gaan we de RZA-gids evalueren op basis van onder andere uw reacties.

Wilt u meer informatie over de RZA gids dan kunt u contact opnemen met Willemien Tel.  
 
 
Opening nieuwe COA locaties
COA:sfeerimpressie Grave
In de vorige nieuwsbrief berichtten we al over de opening van de locaties Duinrell en Uithuizen.   
 
Inmiddels zijn hier nog twee locaties bij gekomen.

Asielzoekers worden vanaf 10 februari opgevangen in Geeuwenbrug in Drenthe en ongeveer een maand later zal een nieuwe locatie in Zeist worden geopend.

Voor meer informatie is de website van het COA te raadplegen. 
  
Wilt u meer informatie over de zorg rondom de nieuwe AZC’s dan kunt u contact opnemen met Bep Snelder
 
 
Verwijzing door Jeugdarts
foto: Rijksoverheid
Jeugdartsen kunnen vanaf 1 januari 2014 Nederlandse
verzekerden rechtstreeks verwijzen naar specialisten. Alle zorgverzekeraars hebben onlangs besloten jeugdartsen te erkennen als verwijzer in samenspraak
met de AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland). Tot nu toe hadden niet alle zorgverzekeraars een uniform beleid op dit gebied.

COA, MCA en PGV Nederland (vereniging voor GGD en
GHOR) zijn overeengekomen dat deze wijziging ook voor asielzoekers wordt doorgevoerd. De zorg voor jeugdige asielzoekers kan hierdoor makkelijker en sneller worden gerealiseerd. De JGZ artsen kunnen uiteraard alleen doorverwijzen naar door MCA gecontracteerde zorgaanbieders. Zij kunnen deze eenvoudig opzoeken in de RZA gids op website van MCA.

Het is van essentieel belang dat de huisarts (het GC A) ook bij rechtstreekse verwijzing door de JGZ arts goed op
de hoogte blijft van de verwijzing en dat er vooraf voldoende overleg en afstemming plaatsvindt tussen huisarts en JGZ-arts. Er bestaat overigens al jaren lokaal een uitgebreid overleg tussen de JGZ arts en het team op locatie. 
 
De Regeling Zorg Asielzoekers 2014 gaat nog uit van
verplichte doorverwijzing door de huisarts. Dit zal in 2015 worden aangepast. Zodat 2014 geldt als een overgangsjaar.
 
In de komende periode wordt de uitwerking hiervan verder
afgestemd tussen MCA en PGV Nederland. Hieruit
voortvloeiende uitvoeringsafspraken worden gemaakt tussen GCA en PGV Nederland en gecommuniceerd aan betrokkenen.
 


Foto: Poppenvoorstelling in AZC Katwijk gerealiseerd door Fiep Westendorp Stichting. (COA website)

 
 
MCA

Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
 
 
 
GGZ Ketenoverleg
Op donderdag 27 maart wordt vanuit MCA, mede op initiatief van de 4
convenantpartners (C’45, GGZ Drenthe, ProPersona en Reinier van Arkel) een
bijeenkomst georganiseerd met als thema: Ketenzorg GGZ in de asielzoekerszorg. Hierbij zijn vertegenwoordigers vanuit de 0e t/m de 3e lijnszorg uitgenodigd die jaren ervaring hebben in het leveren van zorg aan asielzoekers binnen de zorgketen GGZ.
 
Het doel van de bijeenkomst is om vast te
stellen wat de beste zorg voor asielzoekers is, om zo een landelijke standaard te ontwikkelen en de keten binnen de GGZ te sluiten, van de 0e t/m de gespecialiseerde GGZ zorg.
 
Knelpunten in de keten worden geïnventariseerd
en nagegaan welke landelijke afspraken nodig zijn in de keten om de knelpunten op te lossen. Uiteindelijk worden de bevindingen verwerkt in de visie op zorg en het zorginkoopbeleid GGZ voor de RZA. In de volgende nieuwsbrief leest u een korte impressie van het overleg. 
 
 
 
Rapport IGZ Geboortezorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft maandag 3 februari 2014 een rapport uitgebracht over de geboortezorg aan asielzoekers. De conclusie van de IGZ is dat zwangere asielzoekers tevreden zijn over zorg, maar dat er wel verbeteringen nodig zijn.

De inzet en betrokkenheid van de netwerkpartners leidde tot tevredenheid over de geboortezorg bij de geïnterviewde asielzoekers.

De verbeterpunten die in het rapport naar voren komen betreffen de inzet van professionele tolken, de overdracht bij overplaatsing, de voorlichting door COA, aandacht voor laaggeletterdheid en de continuïteit bij verwijzing naar de tweedelijn.

 
Ook werd aan MCA de aanbeveling gedaan om het vervoerbeleid zodanig aan te passen dat sprake is van tijdige beschikbaarheid van taxivervoer rond de bevalling en correcte bejegening van de zwangere asielzoeker.
MC A neemt deze aanbeveling mee in samenwerking met de nieuwe vervoerder.


MCA is samen met GC A en de ketenpartners bezig de huidige ketenafspraken geboortezorg te verbeteren. Aanbevelingen uit het onderzoek worden hierin uitgewerkt. We streven ernaar voor mei 2014 de vernieuwde ketenafspraken af te ronden.

Het rapport is te downloaden via de website van de IGZ.
 
 
 


  aanmeldenafmelden | doorsturen