nr 2. mei 2014
Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
 
 

 
Geachte mevrouw / meneer,

U leest de Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en belangstellenden, over de zorgverlening aan asielzoekers. In deze brief onder andere aandacht voor de hoge instroom van asielzoekers en het nieuwe ketenprotocol geboortezorg.

Binnen enkele dagen kunt u opnieuw een bericht van ons verwachten. Via een korte enquete vragen wij uw mening over onze Nieuwsbrief. Het invullen kost u slechts 1 minuut. We stellen uw medewerking hieraan erg op prijs.

Heeft u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Programmamanager MCA
snelder.b@menzis.nlInhoud

 Grote instroom asielzoekers
 Besnijdenis zeer beperkt vergoed 
 Asielzoekers zonder zorgpas(nummer)
 Scabiës behandeling
 Alleen doorverwijzen naar vrijgevestigde paramedici
 Wijzigingen AWBZ en Jeugdzorg
 Grote inzet GGZ ketenzorgdag
 Ketenprotocol Verloskunde
 
 
Grote instroom asielzoekers
COA:verhuizing vanuit Duinrell
Momenteel is er sprake van een piek in de instroom van asielzoekers in Nederland, voornamelijk uit Eritrea. Daarom worden alle COA locaties volledig benut en wordt er gezocht naar nieuwe locaties. MCA en het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) werken samen met COA om de zorg rondom de nieuwe locaties zo goed mogelijk te organiseren. Op 24 april is in Budel Dorplein een AZC geopend. Dit AZC biedt plek aan maximaal 239 bewoners. Deze week is de locatie Bankenbosch geopend in Veenhuizen voor 400 bewoners. Nieuwe openingen zullen vrij snel volgen. Er is overigens ook een AZC gesloten: de locatie Duinrell is nu weer bestemd voor recreatie.
 
Voor meer informatie kunt u de website van het COA  raadplegen: www.coa.nl.
 
Wilt u meer informatie over de zorg rondom de nieuwe AZC’s dan kunt u contact opnemen met Bep Snelder.
 
 
Scabiës behandeling
Er is bij de asielzoekers die nu instromen veel sprake van scabiës. We hebben met huisartsen de afspraak gemaakt dat er altijd Stromectol (merknaam voor Ivermectine) voorgeschreven kan worden, gezien de ernst en de omvang. Dit geneesmiddel is niet opgenomen in de Basisverzekering, maar wordt wel vergoed vanuit de RZA. De reden om dit middel wel te vergoeden, is dat asielzoekers vaker te maken hebben met hardnekkige scabiës. Apotheken kunnen Stromectol zonder voorafgaande aanvraag verstrekken, mits voorgeschreven door een huisarts van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) of een arts van de GGD. De factuur kan bij MCA worden ingediend.
In verband met de toename van scabiës vragen we apothekers of zij willen zorgen dat er voldoende voorraad Stromectol en Loxazol in de apotheek aanwezig is, zodat deze medicatie geleverd kan worden aan asielzoekers met scabiës.
 
 
Wijzigingen AWBZ en Jeugdwet
foto: Rijksoverheid
Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg en extra taken in de zorg voor (langdurig) zieken. De Wet Langdurige Zorg gaat de AWBZ vervangen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt aangepast. Tot nu toe worden de WMO taken van de gemeente vanuit MCA of COA georganiseerd. Denk hierbij aan woningaanpassingen, hulpmiddelen of maatschappelijk werk. MCA zal advies aan COA uitbrengen over de manier waarop de (nieuwe) WMO taken, de langdurige zorg en de Jeugdzorg voor asielzoekers het best georganiseerd kan worden.
 
 
Grote inzet GGZ ketenzorgdag
Op 27 maart heeft de bijeenkomst plaats gevonden met betrekking tot de ketenzorg GGZ rondom asielzoekers. Het doel van de bijeenkomst was het komen tot gemeenschappelijke richtlijnen en afspraken ter verbetering van de ketenzorg GGZ voor asielzoekers: van de nuldelijn tot en met de gespecialiseerde GGZ zorg.
Wilt u meer lezen over de uitkomsten van deze dag en het vervolg klik dan hier.
 


COA: Fietsenkeuring AZC Emmen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN)

 
 
MCA

Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
 
 
 
Besnijdenis zeer beperkt vergoed 
Besnijdenis is met ingang van 1 januari 2014 niet meer opgenomen in de Basisverzekering en de Regeling Zorg Asielzoekers volgt deze maatregel.
Slechts in uitzonderlijke gevallen en met een medische verklaring van de behandelend specialist kan een machtiging worden afgegeven.
 
 
 
Asielzoekers zonder zorgpas(nummer)
Voor de onderlinge gegevensuitwisseling wordt altijd gebruik gemaakt van het zorgpasnummer van de asielzoeker.
(de meeste asielzoekers hebben geen BSN-nummer). Gemiddeld genomen duurt het afgeven van een zorgpas 5 dagen.  Door de grote instroom kan het  voorkomen dat er asielzoekers bij zorgverleners komen die op dat moment nog geen zorgpas hebben.
Om toch zonder financieel risico zorg te kunnen leveren, kunt u bij ons het zorgpasnummer opvragen.  Wij verzoeken u dan minimaal de volgende gegevens van de asielzoekers te noteren:
Voorletter(s) en achternaam, 
geboortedatum en het vreemdelingennummer. Dit nummer kunt u vinden op het Vreemdelingendocument.
Bovenstaande gegevens kunt u mailen naar Zorginkoop waarna wij het zorgpasnummer
aan u zullen verstrekken. De geleverde zorg kan na het verstrekken van het zorgpasnummer op de gebruikelijke manier worden gedeclareerd.
 
 
 
Alleen doorverwijzen naar vrijgevestigde paramedici

Omdat hier nog regelmatig vragen over komen wijzen wij u in deze Nieuwsbrief nogmaals op het volgende: vanaf 2012 geldt dat voor fysiotherapie en oefentherapie alleen doorverwezen kan worden naar gecontracteerde vrijgevestigde zorgverleners. Voor fysiotherapie en oefentherapie kan niet doorverwezen worden naar zorgverleners in dienst van ziekenhuizen of AWBZ-instellingen.  
 
 
 
Ketenprotocol verloskunde
Op 1 mei jl. is door alle betrokken partijen die zich met Geboortezorg voor asielzoekers bezighouden, een landelijk Ketenprotocol Geboortezorg Asielzoekers aan de IGZ aangeboden.
Lees meer
 
   
 
 


  aanmeldenafmelden | doorsturen