nr 4. september 2014
Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
 
 

 
Geachte mevrouw / meneer,

U leest de Nieuwsbrief voor zorgaanbieders en belangstellenden, over de zorgverlening aan asielzoekers. In deze brief onder andere aandacht voor het onderzoek Jeugdzorg, de hervorming langdurige zorg en de voortdurende hoge instroom van asielzoekers.

Heeft u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Programmamanager MCA
snelder.b@menzis.nl
 
  

Inhoud

Blijvende instroom asielzoekers 
Primaquine
Wet langdurige zorg, WMO en Jeugdzorg
GPH code verplicht
GGZ ketenzorg
Eerste consult fysiotherapie
Start digitale enquete Jeugdzorg
 
 
Blijvende instroom asielzoekers
bron: www.coa.nl
De hoge instroom van asielzoekers zal u vast niet zijn ontgaan.
Om allen huisvesting te bieden worden onconventionele maatregelen aangewend: het verzoek aan statushouders om te gaan logeren bij familieleden. Maar ook tijdelijke opvang in hotels, vakantieparken of evenementenhallen is aan de orde.
 
Dit maakt het tot een uitdaging om alle zorg die nodig is voor deze cliënten tijdig en goed te regelen. Gelukkig zien zorgaanbieders en hun branche- en koepelorganisaties deze uitdaging ook. We zijn deze zorgaanbieders zeer erkentelijk voor de wijze waarop en de snelheid waarmee zij hun medewerking toezeggen.
Een goed voorbeeld hiervan is de beschikbaarheid van Mondzorg. Geholpen door de KNMT, die een oproep op haar website heeft geplaatst, hebben we tot nu toe rondom alle locaties tandartsen bereid gevonden hun medewerking te verlenen. 
Of dat ook gaat lukken met de blijvende hoge instroomcijfers is de vraag en daarom doen we ook voor de nabije toekomst een beroep op vooral de eerstelijns zorgaanbieders met ons samen te werken. 
 
We staan samen voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor de kwetsbare groep asielzoekers, zeker in de tijdelijke- en de noodlocaties die nu overal in het land worden geopend. Bij voorbaat danken we de zorgaanbieders voor hun inzet in deze.
    
Wilt u meer informatie over de zorg rondom de nieuwe AZC’s, dan kunt u contact opnemen met Bep Snelder.
 
 
Wet langdurige zorg, WMO en Jeugdzorg
Zoals bekend worden de AWBZ en de Jeugdzorg gedecentraliseerd. De AWBZ verdwijnt per 1 januari 2015. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe wet vergoedt de zwaarste, langdurige zorg. Andere vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, regelt de gemeente. Net als alle zorg die nodig is voor de jeugd.
 
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar COA onderdeel van is, heeft besloten om voor asielzoekers de decentralisatie van de AWBZ vanaf 1 januari niet te volgen, maar deze voorlopig onderdeel te laten uitmaken van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA).
MCA gaat er vooralsnog van uit dat ook de voorheen provinciaal gefinancierde jeugdzorg wordt opgenomen in de RZA en uitgevoerd door MCA. Er wordt dan door MCA Jeugdzorg ingekocht op individuele basis na machtiging. Wilt u meer lezen klik dan hier.  
 
 
GGZ Ketenzorg
MCA heeft in het voorjaar van 2014 een bijeenkomst georganiseerd met ketenpartijen GGZ. Dit was de start van het traject met als doel een optimaal samenwerkende GGZ keten met kwalitatief goede en transparante zorg. 

MCA is met de uitkomsten aan de slag gegaan en heeft hiervoor samenwerking gezocht met Arteria Consulting, adviesbureau in de zorg. In september is Arteria gestart met interviewgesprekken met betrokkenen binnen de GGZ Ketenzorg voor asielzoekers. Ook is een digitale vragenlijst rondgestuurd. De huidige situatie, de verbeterpunten en de ideale situatie worden op deze wijze in kaart gebracht.

De uitkomsten van de interviews en digitale vragenlijsten zijn input voor een workshop met ongeveer 15 personen vanuit de 1e t/m de 3e lijns GGZ.  Er worden scenario’s opgesteld voor de organisatorische herinrichting van de GGZ keten voor asielzoekers. In een vervolgbijeenkomst worden de scenario’s getoetst om tot één scenario te komen voor de inrichting van de GGZ keten. 

Eind 2014 of begin 2015 zal de uitkomst hiervan worden gepresenteerd aan alle betrokkenen binnen de GGZ voor asielzoekers. 

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Nisanne Atto
 
 
Start digitale enquête Jeugdzorg

Zoals eerder aangekondigd start PI Research in opdracht van MCA binnenkort het onderzoek Jeugdzorg voor jonge asielzoekers. Het doel van het onderzoek is om de vraag naar jeugdzorg voor deze groep helder te krijgen en het aanbod en de organisatie van jeugdzorg hier zo goed mogelijk bij te laten aansluiten. Onderdeel van dit onderzoek is het inventariseren van ervaringen van professionals die te maken hebben met jonge asielzoekers. Welke problemen rondom gezond en veilig opgroeien signaleren zij tijdens het werken met jonge asielzoekers tot achttien jaar? Binnenkort zullen de deelnemers via email de digitale enquête ontvangen. Heeft u ervaring met asielzoekerskinderen en wilt u ook meedoen aan deze enquête? Dan kunt u zich nog tot 6 oktober aanmelden via onderstaande link.
   
 Aanmelden onderzoek
   
Uiteraard houden wij u via de volgende nieuwsbrieven op de hoogte van de uitkomsten.

 
 
 
MCA

Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
 
 
 
Eerste consult fysiotherapie
Fysio- en oefentherapie voor asielzoekers vanaf 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2014 uitsluitend vergoed wanneer het een chronische aandoening betreft. Hierbij is de chronische lijst van Borst leidend. De therapeut bepaalt in het eerste consult of het een chronische aandoening betreft. Deze intake valt onder de Regeling Zorg Asielzoekers en zal worden vergoed. Heel soms kan het voorkomen dat er tijdens de intake wordt geconstateerd dat er een goede reden is om af te wijken van de chronische lijst. MCA staat open voor het bespreken van deze zogenaamde schrijnende gevallen. Zonodig wordt in deze gevallen ook een medisch adviseur of het 
GC A geconsulteerd. Voor kinderen (tot 18 jaar) is de chronische lijst van Borst niet leidend en mag na verwijzing van een huisarts/ medisch specialist maximaal 9 behandelingen worden vergoed. Let op: alleen gecontracteerde fysiotherapie wordt vergoed.
  
Een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u vinden in de RZA-gids.
 
 
 
 

Bron:rijksoverheid
 
 
 
Primaquine
Bij het leveren van Primaquine voor malaria patiënten is het niet nodig om vooraf een machtiging aan te vragen bij Menzis COA Administratie (MCA), mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Er dient een recept of artsenverklaring van de medisch specialist te zijn voor het leveren van Primaquine. OF
Er dient een begeleidend schrijven te zijn waarin staat beschreven met welke medisch specialist (naam dient aanwezig te zijn) in overleg is getreden over het verstrekken van de medicijnen.
Meer lezen over de werkwijze? Klik dan hier.
 
 
 
GPH code verplicht
We constateren dat er offertes voor hulpmiddelen worden ingediend, waarbij (een deel van) de GPH-code ontbreekt. MCA heeft de GPH-code nodig om de aanvraag te kunnen verwerken. Offertes zonder GPH, A-GPH_1 en A-GPH_2  code kunnen we niet in behandeling nemen.   
 
 
 

Bron: www.coa.nl
 
 


  aanmeldenafmelden | doorsturen