Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr.1, april 2015
RSAzielzoekers
 Geachte heer of mevrouw,

Het voorjaar is alweer begonnen, de hoogste tijd voor de eerste Nieuwsbrief van MCA in 2015. In 2015 is de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) op een aantal punten gewijzigd. U kunt de RZA downloaden via onze website. Nieuw is dat onder meer dieetadvisering en voetzorg beperkt zijn opgenomen. De afdeling MCA verandert ook. In deze Nieuwsbrief stellen wij graag de nieuwe contractmanager van MCA aan u voor.

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Programmamanager MCA
Inhoud
Ruim 23.000 asielzoekers in opvang
Papieren nota's
Feedback gevraagd Concorde
Jeugdhulp in de RZA
Nieuwe contractmanager MCA
GGZ convenant
GPH code verplicht
Asielzoekers doorgaans tevreden over hun hulpmiddel
Nieuw telefoonnummer Medipoint | Harting-Bank
Dieetadvisering
Voetzorg
Scootmobiel niet vergoed
Ruim 23.000 asielzoekers in opvang
COA vangt momenteel ruim 23.000 asielzoekers op. Nog steeds worden nieuwe locaties geopend. Vorige maand is een locatie in Hoogeveen geopend (voormalig huis van bewaring) waar in totaal plaats is voor ongeveer 1000 asielzoekers. In Zaanstad worden sinds februari asielzoekers opgevangen in een boot. En binnenkort worden asielzoekers opgevangen in Middelburg (oud verpleeghuis) en Velp (Gld., voormalige zusterflat).
In Ommen en Duinrell vertrekken de asielzoekers juist dit voorjaar om plaats te maken voor toeristen. Het AZC in Venlo zal halverwege dit jaar, na 15 jaar haar deuren gaan sluiten.

COA, GC A en MCA bereiden zich reeds voor op een verdere groei van het aantal asielzoekers dit jaar. Hierdoor willen we garanderen dat de opvang en de zorg van asielzoekers geborgd is, ook als de instroom weer gaat toenemen. Meer informatie over de opvang van asielzoekers vindt u op www.coa.nl
Feedback gevraagd Concorde
Concorde Tolken voert sinds januari 2015 in opdracht van COA de tolkdienst uit. Om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen meten wordt ook uw mening gevraagd. Wanneer uw emailadres bij Concorde bekend is ontvangt u na iedere ad hoc tolkaanvraag een email met een link voor feedback. Hierbij roepen wij u op om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Overigens is de beschikbaarheid van de tolken Arabisch verbeterd. De gemiddelde wachttijd voor een tolk Arabisch is gedaald van bijna 2,5 minuut naar gemiddeld 1 minuut en 47 seconden. De piektijden in de vraag naar tolken zijn van 10:00 tot 11:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur. Buiten deze tijden kunt u het snelst een tolk aan de lijn krijgen.
Het telefoonnummer van Concorde is 020 – 820 28 92. 

Wilt u meer lezen over de nieuwe tolkdienst klik dan hier.

Jeugdhulp in de RZA
Sinds januari 2015 kunnen asielzoekers die jeugdhulp nodig hebben rechtstreeks terecht bij MCA. Alleen in geval van crisis of een vermoeden van kindermishandeling dient u een melding te doen bij de gemeente waarin de COA locatie is gevestigd. (Kijk voor kindermishandeling op www.vooreenveiligthuis.nl, tel: 0800-2000). Wilt u meer lezen over Jeugdhulp voor asielzoekers klik dan hier.
GGZ convenant
MCA heeft in het voorjaar van 2014 een bijeenkomst georganiseerd met ketenpartijen GGZ met als doel het ontwikkelen van een GGZ keten met kwalitatief goede en transparante zorg.
MCA is met de uitkomsten aan de slag gegaan en heeft hiervoor samenwerking gezocht met Arteria Consulting, adviesbureau in de zorg. Inmiddels is een convenant opgesteld. Het convenant bevat de intenties om te komen tot betere samenwerking en afstemming in de keten die zullen leiden tot optimale zorg aan asielzoekers. Op 17 april 2015 stond een symposium gepland waarin dit convenant zou worden gepresenteerd en getekend. Enkele partijen hebben behoefte aan een nadere toelichting op het convenant of concretisering van de afspraken ter voorbereiding op het symposium. Dit is voor MCA de reden om het symposium uit te stellen.

MCA en Arteria zijn nu met de verdere uitwerking aan de slag in nauw overleg met alle betrokkenen. Naar verwachting leidt dit tot een symposium in oktober 2015.

Wilt u meer informatie over het GGZ convenant dan kunt u contact opnemen met Bep Snelder.
Asielzoekers doorgaans tevreden over hun hulpmiddel
Afgelopen februari 2015 is door MCA een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van asielzoekers over hun hulpmiddel. In totaal zijn 34 interviews gehouden met asielzoekers op 6 locaties. De respondenten maken gebruik van onder meer orthopedische schoenen, rolstoel, rollator, krukken of steunkousen. Wilt u meer lezen over de uitkomsten van het onderzoek klik dan hier.

Dieetadvisering
In navolging van de Zorgverzekeringswet is ook voor asielzoekers doorverwijzing naar een diëtist mogelijk. Een verwijzing van huisarts of medisch specialist en een machtiging van MCA is vereist. Tot de redenen voor doorverwijzing behoren in elk geval ernstig over- of ondergewicht, diabetes, nierinsuffiëntie, COPD, voedeselallergieen, prikkelbaar darmsyndroom, hypertensie, chronische diarree en obstipatie.
Men kan aanspraak maken op max. 3 uur dieetadvisering per jaar. Een aanvraagformulier vindt u op onze website.
Voetzorg
Voor asielzoekers met diabetes wordt vanaf 1 januari 2015 voetzorg vergoed, welke wordt uitgevoerd door een medisch pedicure. Een verwijzing door de huisarts of de medisch specialist is vereist. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de precieze omschrijving en voorwaarden van deze zorg. Wilt u meer weten over voetzorg voor asielzoekers dan kunt u mailen naar Matthé Ribbens.
foto: COA, kinderen gebruiken laptop van RestartIT
 
MCA
Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
foto: Rijksoverheid
Papieren nota's
MCA betaalt via VeCoZo ingediende facturen altijd binnen de overeengekomen termijn. Papieren nota's vragen erg veel verwerkingstijd en controle, waardoor de kosten hoog zijn. Ook is de betalingstermijn van deze nota's (veel) langer. MCA moedigt al enkele jaren aan dat declaraties via de digitale weg worden ingediend. Met ingang van 1 januari 2015 nemen we in principe geen papieren nota’s meer in behandeling. Uiteraard geldt dit niet voor declaraties waarbij digitaal declareren niet mogelijk is, bijvoorbeeld door het ontbreken van electronische standaarden.  
 
Voor ongecontracteerde tandartsen, bijvoorbeeld in een dienstenstructuur, die een beperkt aantal asielzoekers behandelen per jaar maken we een uitzondening. Is er echter sprake van grote aantallen declaraties, dan gaat MCA met de praktijk in gesprek over het overstappen naar digitaal declareren.
 
Asielzoekers hebben niet de middelen om de zorg die zij ontvangen te betalen. We verzoeken zorgverleners dan ook dringend om geen contante betalingen te vragen aan asielzoekers en hen ook de nota niet mee te geven. 
Matthé Ribbens: nieuwe contractmanager MCA
Nieuwe contractmanager MCA
Het team van MCA bestaat in totaal uit 18 medewerkers. Dat zijn vaste medewerkers en uitzendkrachten. Meer informatie over het team MCA vindt u hier. Sinds 1 januari 2015 is Matthé Ribbens contractmanager bij MCA. Een mooie reden voor een kort interview om hem beter te leren kennen. Wilt u het interview lezen klik dan hier.
GPH-code verplicht
We constateren dat er offertes voor hulpmiddelen worden ingediend, waarbij (een deel van) de GPH-code ontbreekt. MCA heeft de GPH-code nodig om de aanvraag te kunnen verwerken. Offertes zonder GPH, A-GPH_1 en A-GPH_2 code kunnen we niet in behandeling nemen.
Nieuw telefoonnummer Medipoint | Harting-Bank
Voor het aanvragen van uitleenhulpmiddelen kunt u zich rechtstreeks wenden tot Medipoint | Harting-Bank. U kunt een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: administratie.elst@medipoint.nl of bellen naar het gewijzigde nummer: 074-249 85 50.
Scootmobiel niet vergoed
We hebben in de afgelopen periode meerdere aanvragen voor scootmobiels ontvangen. Scootmobiels zijn niet in de Regeling Zorg Asielzoekers opgenomen en worden dus niet vergoed. Sommige asielzoekers ontvangen via de kerk of een humanitaire organisatie een scootmobiel. De reparatiekosten aan een scootmobiel zijn dan voor eigen rekening.
RSAzielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen