Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr.4, november 2015
RSAzielzoekers

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een speciale editie van de nieuwsbrief van MCA over de zorgverlening aan ongeregistreerde asielzoekers. Omdat we hier heel veel vragen over krijgen willen we u extra informatie verschaffen over deze doelgroep.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief toch nog onbeantwoorde vragen, dan verwijzen we u naar onze website www.rzasielzoekers.nl. Daar vindt u alles over de Regeling Zorg Asielzoekers en over de werkwijze bij zorg aan ongeregistreerde asielzoekers.

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Programmamanager MCA

Inhoud
Opvanglocaties
Zorglevering aan ongeregistreerde asielzoekers
Medicatie
Overeenkomst met MCA
Risico op TBC en infectieziekten
Tolkendiensten
Zittend ziekenvervoer
Facturatie ongeregistreerden
Veelgestelde vragen
Opvanglocaties
Als gevolg van de huidige vluchtelingenstroom is de capaciteit van de COA opvanglocaties niet toereikend gebleken. Hoewel er naarstig gezocht wordt naar nieuwe locaties en het COA met grote regelmaat nieuwe locaties opent, springen ook gemeenten bij door het openen van gemeentelijke crisisopvanglocaties. De variatie in opvangvormen is inmiddels groot. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van het COA. Voor u is het vooral van belang dat in de COA locaties de regie bij COA ligt en MCA verantwoordelijk is voor het organiseren van de zorg. GCA speelt hierin ook altijd een centrale rol. Bij de gemeentelijke crisisopvanglocaties, waar de crisisopvang in principe niet langer dan 72 uur duurt, hebben de gemeenten de regie en organiseren zij ook zelfstandig de zorg (meestal via de GGD).
Zorglevering aan ongeregistreerde asielzoekers
De asielzoekers die worden opgevangen in de gemeentelijke crisisopvanglocaties zijn meestal nog niet geregistreerd. Ook binnen de noodopvang van het COA kan het voorkomen dat iemand nog niet geregistreerd is. Dit betekent dat zij ook nog niet in het bezit zijn van een zorgpas. Het is echter wel mogelijk dat zij in deze fase van hun verblijf in Nederland acuut zorg behoeven. Indien deze ongeregistreerde asielzoekers bij u terecht komen voor hulp, verzoeken we u hen medisch noodzakelijke zorg te bieden. 

Tolkendiensten
Ook voor de ongeregistreerde asielzoekers kan een tolk ingezet worden. U kunt een tolk boeken via
Concorde Tolken. Bij deze boeking wordt gevraagd om een COA-zorgpasnummer. Aangezien zij
deze niet hebben kunt u voor ongeregistreerde asielzoekers aparte code doorgeven:

- Code voor ongeregistreerde asielzoekers in tijdelijke opvanglocatie COA: TVN90.
- Code voor ongeregistreerde asielzoekers in Gemeentelijke crisisopvang: GNO.

Concorde Tolken zal de gemaakte kosten van uw tolkdienst rechtstreeks declareren bij het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het telefoonnummer van Concorde Tolken is: 020 – 820 28 92.
Meer informatie over het aanvragen van Tolkdiensten kunt u vinden op de pagina 'Tolk nodig?' via onze website.

Facturatie ongeregistreerden
Alle rekeningen voor zorg die is geleverd aan ongeregistreerde asielzoekers kunnen - als verzamelfactuur met als bijlage de afzonderlijke facturen - gestuurd worden naar het volgende adres:

Centraal Opvang orgaan Asielzoekers
t.a.v. Team Gezondheidszorg
Postbus 3002
2280 ME Rijswijk

We vragen u in elk geval naam, geboortedatum en verblijfsplaats bij de declaratie te vermelden. U
kunt hiervoor vragen naar de zogenaamde ‘loopbrief’, waarop de persoonsgegevens staan vermeld
die ze bij binnenkomst hebben opgegeven.
Veelgestelde vragen
Veel vragen rondom asielzoekers worden beantwoord op de website van het COA. Vragen over de gezondheidszorg voor asielzoekers worden beantwoord op de website van de RZA en op de website van het RIVM. Kijk voor meer informatie over de RZA op www.rzasielzoekers.nl.
 
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog hele specifieke vragen over (vergoeding van) zorg aan asielzoekers dan kunt u contact opnemen met Menzis COA Administratie: rzainformatie@rzasielzoekers.nl.
 
MCA
Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
Medicatie
Asielzoekers hebben recht op farmaceutische zorg conform de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). De RZA is voor wat betreft vergoeding van medicijnen gelijk aan de vergoeding volgens de basisverzekering van Nederlandse verzekerden. Echter, asielzoekers betalen geen eigen bijdrage voor medicijnen. Ook worden enkele medicijnen vergoed die regulier niet vergoed worden.
Overeenkomst met MCA
Wanneer u zorg levert aan asielzoekers moet u altijd een contract hebben met MCA, met uitzondering van spoedeisende hulp en medisch noodzakelijke hulp aan ongeregistreerde asielzoekers. Neem daarom, indien mogelijk, vooraf contact op met MCA. Behandelt u een asielzoeker, neem dan alsnog zo spoedig mogelijk contact op met MCA via rzainformatie@rzasielzoekers.nl.
Risico op TBC en infectieziekten
Idealiter heeft elke asielzoeker een medische screening gehad en is hij/zij ingeschreven bij de Regeling Zorg aan Asielzoekers (RZA). Dit is te controleren aan de hand van de zorgpas via VeCoZo. Echter, door de grote toestroom is er ook sprake van ongeregistreerden. Het MCA adviseert ziekenhuizen om alert te zijn op signalen die wijzen op infectieziekten. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.
Zittend ziekenvervoer
Ongeregistreerde asielzoekers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op zittend ziekenvervoer
naar zorgbestemmingen. Bij opvang op COA locaties is de toewijzing van het zittend ziekenvervoer
bekend. Bij gemeentelijke noodopvang locaties worden lokale afspraken over vervoer gemaakt. Meer
informatie over de werkwijze vindt u op de pagina 'Zittend ziekenvervoer' via onze website.
RSAzielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen