Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr.5, december2015
RZAsielzoekers
Geachte heer of mevrouw,

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van Menzis COA Administratie (MCA) in 2015. In deze Nieuwbrief kunt u onder andere lezen over de jeugdhulp, het GGZ-convenant en de situatie rondom de hoge instroom. De wijzigingen in de Regeling Zorg Asielzoekers vanaf 2016 houdt u nog van ons tegoed. Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten: 
www.rzasielzoekers.nl.
 
Ik wil u van harte danken voor de geleverde inzet en samenwerking in 2015 en ik wens u, namens MCA, fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016 toe! 

Met vriendelijke groet,
Bep Snelder
Inhoud
GGZ-symposium en convenant
Jeugdhulp 2016 - 2017
Hoge Instroom
Tolkdiensten
GGZ voor alleenstaande minderjarige asielzoekers
GGZ-symposium en convenant
Het symposium van 9 oktober jongstleden over de GGZ voor asielzoekers ligt al weer even achter ons. We kijken terug op een geslaagde dag waarbij veel betrokken partijen aanwezig waren. Er waren verschillende sprekers die onder andere spraken over ethiek, preventie, psychische problemen en de toekomst van de zorg rondom asielzoekers. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal belangstellenden en deelnemers die mee willen werken aan betere GGZ-(keten)zorg voor asielzoekers (zie afbeelding).
 
Het GGZ-convenant voor asielzoekers is toe aan de uitvoerende fase. De dertien convenantafspraken die in het convenant zijn vastgelegd zullen concreet gemaakt worden. In het eerste half jaar van 2016 zullen er meerdere werkgroepen plaatsvinden om de afspraken uit te werken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en het doel is om met de aanwezigen actief te werken aan de uitvoering van de afspraken om de GGZ-zorg voor asielzoekers te verbeteren.
Hoge Instroom
Het zal u niet zijn ontgaan dat de instroom van vluchtelingen uit met name Syrië en Eritrea de afgelopen maanden ongekend hoog is geweest. Eind dit jaar verwachten we dat twee keer zoveel mensen als vorig jaar asiel aan hebben gevraagd in Nederland. Waar het COA zich in samenwerking met de gemeenten tot het uiterste inspant om huisvesting voor deze groep te vinden, wordt er ondertussen hard gewerkt aan het realiseren van alle benodigde zorg.
Bij het openen van een nieuwe locatie organiseert het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) een nieuw eerstelijns centrum bestaande uit een huisarts, een consulent GGZ, een praktijkverpleegkundige en een doktersassistente. MCA contracteert op zo kort mogelijke afstand een verloskundige, een apotheek en een tandarts. Het ziekenhuis en de huisartsenpost worden geïnformeerd. Ook wordt de mogelijkheid tot zittend ziekenvervoer voor locaties geregeld. Na opening breiden we dit aanbod zo snel mogelijk uit tot een volledig pakket om deze mensen alle medisch noodzakelijke zorg te kunnen bieden.


De hoge instroom vraagt veel flexibiliteit van alle betrokkenen. Er zijn veel variaties in opvangvormen en er is sprake van veel verhuisbewegingen. Maar mede dankzij u kunnen we het aan en zien we de uitdagingen van komend jaar positief tegemoet.
GGZ voor alleenstaande minderjarige asielzoekers
Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV’ers) wonen verspreid in het land bij pleeggezinnen of in kleine woongroepen. Zo ook in Drenthe, waar huisarts Mees zijn praktijk heeft en begaan is met het algemeen welzijn van AMV’ers. Sinds 2002 begeleiden Herman Mees en zijn team alleenstaande minderjarige asielzoekers. Momenteel kent de huisartsenpraktijk uit Zuidlaren ongeveer 60 tot 70 patiënten uit deze doelgroep.
 
Huisarts Mees heeft een samenwerking met MCA in de vorm van een financiering van een praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ, speciaal voor de AMV’ers. Deze samenwerking loopt nu ruim een jaar. Tijd om even bij te praten. 

Lees hier verder
 
MCA
Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
Jeugdhulp 2016-2017
Contractering
De contractering van Jeugdhulpaanbieders voor jeugdige asielzoekers door MCA Administratie 2016-2017 is op dit moment in volle gang. Al meer dan 300 aanbieders hebben interesse getoond in een overeenkomst Jeugdhulp. De aanbieders die aan de gestelde criteria voldoen, zullen per 1-1-2016 beschikbaar zijn om jeugdige asielzoekers en hun ouders te ondersteunen op basis van een advies van ons Indicatie Orgaan.

Pilot
De komende twee jaar gaan we de organisatie van jeugdhulp voor asielzoekers steeds meer laten aansluiten op de reguliere werkwijze in gemeenten. We zetten daarvoor een pilot uit in een AZC in een gemeente in Zuid-Holland, waarbij het gemeentelijk jeugdteam ingeschakeld kan worden voor deze doelgroep. De koppeling met het reguliere aanbod op het AZC en de JGZ wordt gemaakt door een Jeugd- en Gezinscoach. Die kan in de pilot voor de laagdrempelige  vormen van Jeugdhulp direct verwijzen naar het jeugdteam of achterliggende jeugdhulporganisaties.  De resultaten van de pilot worden eind 2016 verwacht.
Tolkdiensten
Voor iedere asielzoeker kan een tolk geboekt worden via Concorde Tolken. Ondanks de hoge instroom en de grote vraag naar tolkdiensten is het belangrijk dat de tolkdiensten voldoende beschikbaar blijven. Daarom willen we u erop attenderen dat tolkdiensten zoveel mogelijk ad hoc telefonisch aangevraagd dienen te worden, en locatiediensten alleen in geval van absolute noodzaak. Concorde heeft een handleiding en een stroomschema gemaakt waarop u aanvullende informatie kunt vinden. Deze kunt u hier downloaden.
RZAsielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen