Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr.1, maart 2016
RZAsielzoekers
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van Menzis COA Administratie (MCA). Het is de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Een jaar waarin we ons weer inzetten om opnieuw hoogwaardige zorg te realiseren voor de asielzoekers in Nederland.
 
In deze Nieuwsbrief kunt u lezen over de instroom van asielzoekers, wijzigingen in de Regeling Zorg Asielzoekers en de voortgang van de implementatie van het convenant GGZ. Daarnaast stellen we onze nieuwe contractmanager aan u voor en kunt u algemene informatie lezen over de zorg aan asielzoekers. Voor extra informatie kunt u altijd terecht op onze website www.rzasielzoekers.nl.
 
Heeft u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Inhoud
Nieuwe locaties
Instroom
Jeugdhulp
Wijzigingen Regeling Zorg Asielzoekers (RZA)
Convenant GGZ
Nieuwe contractmanager
Samenwerking met WarChild
Instroom
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de huidige instroom van asielzoekers nog steeds in de spotlights staat. De media houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zorgt dat de instroom van asielzoekers veel maatschappelijke belangstelling krijgt.  Maar wat kunnen we verwachten?
 
De instroom is tijdens de winterperiode vaak wat lager. Toch moeten we ons ook in 2016 instellen op een blijvende hoge instroom. De huidige mondiale onrust en aanwezige vluchtelingenstromen geven hier een indicatie op. De prognose van het COA is dat er dit jaar 65.000 tot 90.000 nieuwe vluchtelingen in zullen stromen. Het COA en de gemeenten spannen zich tot het uiterste in om zich voor te bereiden op deze nieuwe stroom vluchtelingen. Het maatschappelijke belang zorgt voor veel initiatieven. Een hele uitdaging om ook dit jaar alles weer in goede banen te leiden.
 
Ook MCA sorteert voor om goed te kunnen anticiperen op een nieuwe stroom vluchtelingen. Kortom, de hoge instroom vraagt veel flexibiliteit van alle betrokkenen. Er zijn veel variaties in opvangvormen en er is sprake van veel verhuisbewegingen. Maar mede dankzij u kunnen we het aan en zien we de uitdagingen van komend jaar positief tegemoet.
Convenant GGZ
Op vrijdag 29 januari 2016 waren ruim 45 medewerkers van onder meer GGZ instellingen, COA, GC A, Vluchtelingenwerk en MCA bij elkaar om de 13 afspraken uit het convenant GGZ asielzoekers te ontwikkelen. De bijeenkomst volgde op het succesvolle symposium over het convenant GGZ asielzoekers dat in oktober 2015 is gehouden. Veel mensen hebben daar hun medewerking toegezegd om ten slotte samen aan de uitwerking van dit convenant te beginnen.

Na een welkom door de stuurgroepvoorzitter, Bep Snelder, zijn vier werkgroepen uiteen gegaan om de verschillende convenant-afspraken verder uit te diepen. Zo hebben we nagedacht over een verbetering van de triage en communicatie binnen de keten. Bovendien werken we aan een vernieuwde visie op herstel en zelfredzaamheid van de asielzoeker. Dat leverde veelal levendige gesprekken op waarbij casuïstiek vaak veel duidelijk maakte. Daar werden ook de eerste resultaten geboekt wat uiteindelijk in een plan van aanpak is gegoten. 
 
Enkele stuurgroepleden waren aanwezig om de werkgroepen te motiveren, de sfeer te proeven en de resultaten te bespreken. De uiteindelijke plannen van aanpak zijn aan de stuurgroep voorgelegd. De dag werd als zeer positief ervaren. Op deze manier gaan we graag verder aan de slag met het convenant om de GGZ-ketenzorg voor asielzoekers te verbeteren.
 
Het convenant en een uitgebreid verslag kunt u vinden op www.rzasielzoekers.nl onder Geestelijke Gezondheidszorg.
Nieuwe contractmanager
Graag willen wij via deze nieuwsbrief de nieuwe contractmanager aan u voorstellen. Haar naam is Eveline Hund en heeft per ingang van dit jaar haar nieuwe functie binnen MCA ingenomen daar waar ze eerder nog beleidsadviseur was op de afdeling.  

Eveline is 36 jaar en woont in Doorwerth samen met haar man en twee dochters. Ze heeft onder andere Beleid en Management in de gezondheidszorg gestudeerd en is bij haar eerdere werkzaamheden al veelvuldig in aanraking gekomen met de contractering rondom de zorg. Wilt u lezen waar zij zich sterk voor maakt en wat haar drijft? Lees dan hier het complete interview.
Samenwerking met WarChild
War Child, UNICEF Nederland en Save the Children organiseren met het project Move Forward recreatieve activiteiten, zoals sport, spel, dans en toneel, voor kinderen van zes tot achttien jaar. Wanneer kinderen zich ontspannen, kunnen ze hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn.
Begin 2016 zullen ze in de eerste vijf opvanglocaties actief zijn. Aansluitend zullen -mede afhankelijk van beschikbare financiële middelen- de activiteiten worden uitgerold naar zoveel mogelijk locaties.
 
Er verblijven op dit moment zo’n 13.500 gevluchte kinderen in de circa  80 COA-opvanglocaties in Nederland. Gevluchte kinderen hebben stressvolle situaties meegemaakt en mogelijk traumatische ervaringen opgedaan in het land van herkomst en tijdens hun vlucht. Deze kinderen hebben in Nederland behoefte aan een zo normaal en stabiel mogelijke situatie zodat ze weer kind kunnen zijn. Ontspanning en structuur zijn volgens de initiatiefnemers van Move Forward cruciaal voor de ontwikkeling van deze kinderen. 
 
Tjipke Bergsma, directeur War Child: “De drie organisaties (Unicef Nederland, WarChild en Save the Children) hebben jarenlang ervaring in het werken met oorlogskinderen over de hele wereld. We zijn het aan onze stand verplicht om ook iets voor deze kinderen in Nederland te doen.” Menzis COA Administratie helpt om het project van de organisaties in goede banen te leiden.

 
MCA
Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website


Foto: Stichting De Vrolijkheid
Nieuwe locaties

In 2015 zijn er door het land weer veel nieuwe COA-locaties geopend waar MCA de zorg rondom locaties organiseert.  Zodra MCA van COA een melding krijgt dat een nieuwe COA-locatie wordt geopend, is het aan ons (MCA) om de zorg voor asielzoekers rondom deze locatie te organiseren. Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) draagt zorg voor de huisartsenzorg en de 1e lijns GGZ. Het Instroom Team van MCA neemt telefonisch contact op met zorgaanbieders die praktijk houden vlakbij de locatie, liefst op loopafstand. Hierbij zijn de apotheek, de verloskundige en kraamzorg, het ziekenhuis, het zittend ziekenvervoer en de ambulance het belangrijkst. Deze worden door ons ook wel de 'Big 5' genoemd. Ons uitgangspunt bij de contractering is altijd om de zorg zo regulier mogelijk te organiseren. Daarbij neemt MCA zelf contact op met zorgaanbieders in de nabijheid van opvanglocaties. Alle gecontracteerde zorgaanbieders kunt u vinden in onze RZA-gids. Deze kunt u raadplegen via onze website www.rzasielzoekers.nl

Jeugdhulp

De contractering van Jeugdhulp aanbieders voor 2016-2017 is een doorlopend proces. Inmiddels zijn al vele overeenkomsten getekend. MCA zal ervoor zorgen dat het aanbod om jeugdige asielzoekers en hun ouders te ondersteunen, bekend is bij de verwijzers via de bestaande RZA-gids op onze website www.rzasielzoekers.nl. Naar verwachting zal er eind mei zelfs een aparte RZA-gids voor Jeugdhulp beschikbaar worden gemaakt waarin ook de jeugdhulpproducten te vinden zullen zijn. De verwijzer kan op basis van deze producten- en dienstencatalogus zelf contact opnemen met u als aanbieder.

Wijzigingen Regeling Zorg Asielzoekers (RZA)
Asielzoekers die in de centrale opvang verblijven van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben vergelijkbare toegang tot de gezondheidszorg: zij kunnen bijvoorbeeld naar de huisarts, de verloskundige of het ziekenhuis.

Het verstrekkingenpakket van de RZA komt grotendeels overeen met het vergoedingenpakket van de Zorgverzekeringswet en de WLZ.
U kunt de RZA van 2016 ook weer downloaden en raadplegen op onze website.
 
Het is goed om te weten dat aanpassingen in de RZA gedurende het jaar ook mogelijk zijn. Dit heeft als reden dat we flexibel moeten werken en de beheersbaarheid van de RZA onder controle moeten houden. Reden te meer om de website goed in de gaten te houden, hierop wordt de meest recente informatie gepresenteerd. 
RZAsielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen