Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr.2, juni 2016
RZAsielzoekers
Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van Menzis COA Administratie (MCA).

In deze Nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over een wijziging in het zittend ziekenvervoer, het “afscheid” van locatie Heumensoord, de voortgang bij de implementatie van het convenant GGZ en nog veel meer. Voor extra informatie kunt u altijd terecht op onze website, www.rzasielzoekers.nl.

Heeft u naar aanleiding van de Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact met mij opnemen. Verder wil ik jullie alvast een heel prettige vakantie toewensen.

Met vriendelijke groet,
Bep Snelder
Inhoud
Wijzigingen Zittend Ziekenvervoer
Instroom asielzoekers
De 2e werksessie van het Convenant GGZ
Warm afscheid van Heumensoord
Podotherapie / Voetzorg
De nieuwe RZA-gids voor de Jeugdhulp
Jeugd GGZ
Wijzigingen Zittend Ziekenvervoer
Per 20 juni verandert de vergoeding voor het zittend ziekenvervoer (de zorgtaxi) voor asielzoekers. Deze wijziging wordt ingevoerd om een eenduidige werkwijze te hanteren voor de verschillende COA locaties en het onnodig gebruik van de zorgtaxi te verminderen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een asielzoeker alleen bij een medische indicatie recht heeft op een zorgtaxi.

De wijziging is door COA, MCA, GC A en De Vier Gewesten (DVG, de organisatie die gecontracteerd is voor het zittend ziekenvervoer) opgesteld.

Asielzoekers hebben uitsluitend recht op vervoer van en naar zorgbestemmingen op basis van een medische indicatie. U als zorgverlener kunt een zorgtaxi aanvragen wanneer u de asielzoeker lichamelijk niet in staat acht om zelfstandig (te voet/fiets of OV) de verblijfslocatie te bereiken.

Wat verandert er per 20 juni:  
  1. Geen standaard zorgtaxi meer in (pre)POL en POA: in de (pre)POL en POA hebben asielzoekers niet langer een standaardrecht op Zittend Ziekenvervoer (ZZV, oftewel de zorgtaxi). Voor hen gaan dezelfde regels gelden als op de asielzoekerscentra: op basis van wat vastgelegd is in de RZA kan een hulpverlener (GC A of een externe zorgaanbieder) bepalen of een patiënt recht heeft op een zorgtaxi.
  2. Machtiging vervangen door medische indicatie: de machtiging wordt vervangen door een medische indicatie.
  3. Bevestigingsformulier naar het COA: voor elke geplande rit stuurt de Praktijklijn een bevestigingsformulier naar de COA locatie waar de asielzoeker verblijft. De asielzoeker kan deze ophalen bij de receptie. Dit bevestigingsformulier geeft de asielzoeker af bij de externe zorgverlener. Hier staat belangrijke informatie op, onder andere over het bestellen van een retourrit.
De 2e werksessie van het Convenant GGZ
Op vrijdag 3 juni 2016 heeft de 2de gezamenlijke werksessie plaatsgevonden bij MCA te Wageningen. Zeer betrokken medewerkers van GGZ instellingen, COA, GGD ’en, AMW,  GC A, Vluchtelingenwerk en MCA, zijn enthousiast aan de slag gegaan om een aantal convenant afspraken verder uit te werken op basis van de plannen van aanpak. Deze plannen van aanpak zijn ontwikkeld tijdens de 1ste gezamenlijke werksessie op 29 januari jl. en inmiddels goedgekeurd door de stuurgroep.

De aanwezige kennis en expertise vertegenwoordigd in de werkgroepen heeft al geresulteerd in een voorstel voor samenwerking binnen de lokale en regionale GGZ keten en ook tot een voorstel voor een beslisboom voor GGZ consulenten voor de toeleiding naar de bGGZ en de sGGZ. Verder zijn er grote vorderingen gemaakt in de GGZ visie ontwikkeling van preventie tot behandeling en een overzicht van het beschikbare GGZ aanbod.  Daarmee zijn stappen gezet in de richting van de ambitie van het GGZ Convenant: versterking van de samenwerking en daarmee een impuls aan de kwaliteit van GGZ zorg voor asielzoekers.

De verslagen kunt u vinden op
www.rzasielzoekers.nl onder Geestelijke Gezondheidszorg.
Podotherapie / Voetzorg
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanspraak op voetzorg voor diabetici. Voorheen werden maximaal 2 behandelingen per jaar door een medisch pedicure vergoed. Nu kunnen alle Diabetes Mellitus patiënten aanspraak maken op de vergoeding van een jaarlijks voetonderzoek door een podotherapeut. De podotherapeut bepaalt of behandeling noodzakelijk is op basis van de SIMMS classificatie en het bijbehorend zorgprofiel. Het jaarlijks voetonderzoek mag zonder voorafgaande toestemming van MCA op basis van een verwijzing van de huisarts of medisch specialist worden uitgevoerd. Dit kan worden gedeclareerd op basis van de verwijzing.

Voor vervolgbehandeling in het kader van voetzorg dient de podotherapeut een behandelplan in en kan de behandeling na machtiging gestart worden.

 
Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft:
Voor zorgprofiel 1 wordt alleen het jaarlijks voetonderzoek vergoed.
Voor zorgprofiel 2 worden het jaarlijks voetonderzoek en 1 controleconsult vergoed.
Voor zorgprofiel 3 worden het jaarlijks voetonderzoek en vervolgens op basis van een behandelplan van de podotherapeut ten hoogste 8 consulten gehonoreerd per kalenderjaar.
Voor zorgprofiel 4 worden het jaarlijks voetonderzoek en vervolgens op basis van een behandelplan van de podotherapeut ten hoogste 12 consulten gehonoreerd per kalenderjaar.
Jeugd GGZ
De Jeugd-GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd. De GGZ zorg voor jeugdige asielzoekers is één van de aanspraken onder de RZA. In de reguliere zorg is de jeugd GGZ overgegaan van de Zorgverzekeringswet naar de Jeugdwet. Voor asielzoekers is de Jeugd GGZ onder de Regeling Zorg Asielzoekers gebleven. Daarmee verandert er voor onze doelgroep weinig. Een huisarts, gecertificeerde instelling of jeugdarts mag verwijzen naar de Jeugd GGZ. Op de RZA-gids staat het overzicht van de MCA gecontracteerde Jeugd GGZ aanbieders.

Door het GC A (GezondheidsCentrum voor Asielzoekers) is een pilot uitgevoerd waarbij de GGZ Consulent jeugd ook de doelgroep onder de 12 jaar begeleidde. Normaal is de doelgroep vanaf 12 jaar. Deze pilot is in de afrondende fase.

Daarnaast is in de uitwerking van de samenwerkingsafspraken tussen de GGZ convenantpartners is de jeugd als specifieke doelgroep benoemd, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van (preventieve) interventies.
 
Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
Instroom asielzoekers

De instroom van asielzoekers schommelt de laatste tijd tussen ongeveer 300 à 400 mensen per week. Dit is aanzienlijk minder dan de weken die we hiervoor hebben gekend. Hierin zien we ook dat de nieuwe Europese regels een sterke invloed hebben.

Toch blijft de situatie urgent. Staatssecretaris Dijkhoff beschrijft in een brief aan gemeenten: “Het gaat er nu om op tijd van goede bedoelingen en plannen naar opgemaakte bedden te gaan. Dat moet snel gebeuren, want met het aantal bedden dat we nu hebben en het aantal dat we de komende tijd door de start van het toerismeseizoen moeten inleveren komen we anders in de knel.” Buiten het vakantieseizoen worden er bedden vrijgesteld voor asielzoekers. Tijdens het vakantieseizoen worden asielzoekers overgeplaatst naar een andere opvanglocatie, zodat er bedden beschikbaar zijn voor toeristen. “Het realiseren van voldoende opvang voor asielzoekers (zo ook voor diegene met een status) blijft een enorme maatschappelijke opgave”.


Foto: COA
Warm afscheid van Heumensoord

Op locatie Heumensoord zijn afgelopen 28 april de laatste asielzoekers vertrokken. Inmiddels is het terrein door het COA opgeleverd. De komende tijd zal het terrein gebruikt worden voor deelnemers van de Nijmeegse vierdaagse. Op 24 mei is er met alle betrokkenen afscheid genomen van Heumensoord. Tijdens deze bijeenkomst zijn er enkele mensen aan het woord gekomen. Een citaat: “Er is hard gewerkt, veel vergaderd en georganiseerd. Soms was het leuk, soms was het moeilijk. Maar bovenal: we waren er voor de 3000 vluchtelingen”.


Foto: RZA-gids Jeugdhulp
De nieuwe RZA-gids voor de Jeugdhulp

Naast de bestaande RZA-gids, waar alle gecontracteerde zorgaanbieders op worden weergegeven, is er nu ook een gids die speciaal is ontwikkeld voor de Jeugdhulp. Het lijkt in zijn functionaliteit veel op de bestaande gids alleen kent het enkele verdiepende toepassingen. Zo is het mogelijk om op hoofdcategorie te selecteren en daarna te kijken welke “producten” er per zorgaanbieder worden aangeboden. Het geeft u een overzicht van de mogelijkheden bij u in de buurt. Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan snel op de website en klik op “Raadpleeg de RZA-gids voor Jeugdhulp”.

RZAsielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen