Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
nr.1, 16 maart 2017

* Verspreiding van deze nieuwsbrief wordt van harte aanbevolen.
RZAsielzoekers

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het GGZ convenant. In de nieuwsbrief delen wij met u de bereikte mijlpalen na één jaar uitwerking van het GGZ convenant. Maar er is nog veel meer om te lezen.

In deze nieuwsbrief leest u over:

  • De historie;
  • Convenant partners;
  • Mijlpalen;
  • Actualiteit;
  • Impressie van een gezamenlijk werksessie.

Ik wens u veel leesplezier toe!
  
Daarnaast wil ik
werkgroep leden en stuurgroep leden van harte bedanken voor de gedreven en enthousiaste inspanningen waardoor onderstaande mijlpalen bereikt zijn. Er zijn nu stappen gezet in de richting van de ambitie van het GGZ Convenant: versterking van de samenwerking en een impuls aan de kwaliteit van GGZ zorg voor asielzoekers.

Met vriendelijke groet,

Bep Snelder
Manager MCA

Voorzitter stuurgroep van het GGZ convenant

Inhoud
Historie
Convenant partners
Mijlpalen
Actualiteit
Impressie van een gezamenlijke werksessie

Historie

Zoals hierboven aangegeven zullen we u in deze nieuwsbrief informeren over de mijlpalen die we met elkaar bereikt hebben. Daarover direct meer. Eerst behandelen we even kort de historie. 

Historie
Het GGZ convenant is ooit opgezet om de samenwerking binnen de GGZ keten voor asielzoekers te versterken en daarmee een impuls te geven aan de kwaliteit van zorg die wordt gegeven in deze keten. Het GGZ convenant bestaat uit 13 verschillende afspraken die we met elkaar willen realiseren. Het convenant en de afspraken hierin, zijn ontstaan na een periode van onderzoek, expertgroepbijeenkomsten en veelvuldige samenwerking tussen verschillende GGZ partijen.  

Dit GGZ convenant is officieel bekrachtigd  op een symposium van 9 oktober 2015. Er zijn 4 werkgroepen opgericht die de afspraken uitwerken: werkgroep 1 Informatie & Communicatie; werkgroep 2 1ste lijn, Preventie en Doorontwikkeling; werkgroep 3 GGZ zorg; en werkgroep 4 Triage & Indicatie.  

De verschillende werkgroepen komen drie keer per jaar bij elkaar in de convenant periode (2016 en 2017). Om het groepsgevoel te versterken en om echt letterlijk alle kennis in huis te hebben, komen we op een vrijdag met alle werkgroepen bij elkaar in een “gezamenlijke werksessie”. De stuurgroep vergadert enkele weken na de gezamenlijke werksessies en neemt dan de verslagen en behaalde resultaten van de werkgroepen door.

Mijlpalen
Nu de bereikte mijlpalen waar we allemaal erg trots op zijn.
In één werkgroep is een voorstel voor het bij elkaar brengen van de regionale/lokale GGZ keten goedgekeurd door de stuurgroep. De GGZ consulent is de spin in het web in deze keten. Door met enige regelmaat de keten bij elkaar te brengen worden korte lijnen tussen instellingen gecreëerd waardoor men elkaar sneller weet te vinden en kan handelen. Naast het realiseren van de persoonlijke ontmoeting tussen professionals gaat deze werkgroep ook documenten - van belang als achtergrond informatie voor professionals werkzaam in de asielketen - publiceren op de RZA website (www.rzasielzoekers.nl).
 
Door twee andere werkgroepen is een concept visie opgesteld met betrekking tot huisvesting, dagbesteding, preventie en GGZ zorg. Dezelfde twee werkgroepen hebben het huidige en wenselijke preventie aanbod per COA opvangmodaliteit inzichtelijk gemaakt en het GGZ aanbod. Het makkelijk  toegankelijk zijn van deze informatie is cruciaal voor de GGZ consulent in verband met een verwijzing naar een juist preventief aanbod of een zorgaanbod.
 
De aanwezige kennis en expertise vertegenwoordigt in de vierde werkgroep heeft geresulteerd in een definitieve versie van een beslisboom te gebruiken door GGZ consulenten voor de bepaling van de juiste toegeleiding: de bGGZ of de sGGZ.
 
Nu deze mijlpalen bereikt zijn gaan we zo snel mogelijk over tot het daadwerkelijk uitvoeren van de gemaakte plannen. Het is belangrijk om alles wat we uitgedacht hebben nu dus ook in de praktijk te gaan brengen. Dit is een mooie vervolgstap met de nodige uitdaging!
Actualiteit

Curatieve zorg voor asielzoekers gegund aan Arts en Zorg per 1-1-2018
Het huidige contract met Menzis loopt van rechtswege af op 31 december 2017. Daarom is er een aanbesteding voor de curatieve zorg uitgevoerd. De voorgenomen gunning is op 15 februari bekend gemaakt. Hiertegen is geen bezwaar aangetekend. Meer informatie vind u door hier te klikken.

Kwaliteitsstatuut GGZ
Het kwaliteitsstatuut GGZ is een wettelijk kader en vanaf 1-1-2017 verplicht voor de aanbieders van GGZ in Nederland. Een aantal convenantafspraken zijn nu wettelijke verplichtingen omdat ze ook opgenomen zijn in het statuut. Enkele voorbeelden hiervan zijn: verplichte afspraken tussen zorgverleners over op- en afschalen; een goede overdracht; en binnen de bGGZ en de sGGZ is altijd een psychiater of klinisch psycholoog beschikbaar voor advies of consultatie.

Verhuizingen
De vele verhuisbewegingen van asielzoekers(-kinderen) na aankomst in Nederland is een veel besproken onderwerp. De volgende negatieve gevolgen voor asielzoekers - met name de kinderen – komen steeds weer terug:  de zorgelijke invloed op het psychisch welbevinden, de continuïteit van zorg, onderwijs en uitstel van de start van een behandeling. Het beperken van het aantal extra verhuisbewegingen voor asielzoekerskinderen heeft ook de aandacht van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie. In zijn brief van 29-11-2016 aan de 2de kamer geeft hij aan dat hij opties gaat uitwerken voor een flexibeler opvangsysteem - op middellange termijn - waarin hij de verhuisbewegingen meeneemt. De staatssecretaris wil dit oppakken in samenspraak met betrokken partijen. De werkgroep "Kind in AZC" heeft op 12 december 2016 een reactie gegeven op de brief van de staatssecretaris aan de leden van de Vaste tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. 
Op 19 januari 2017 heeft staatssecrataris Dijkhoff een motie (pag. 7) overgenomen van de ChristenUnie. De strekking van de motie is dat als uitgangspunt van het beleid wordt genomen dat gezinnen met kinderen in de asielprocedure waarvan de kinderen zijn begonnen met onderwijs, niet meer verhuisd worden gedurende de periode dat zij in procedure zijn. Dit is een belangrijke stap om een einde te maken aan de verhuizingen. Vanuit het GGZ convenant gaan we de vertaling van de brief van de Staatssecretaris en de motie van de ChristenUnie in COA beleid monitoren.    

Meer weten of urgente onderwerpen onder de aandacht brengen?

Neem contact op met Lidwien Scheepers: Scheepers.L@menzis.nl

 

Menzis COA Administratie (MCA) is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website


Convenant partners
Ongeveer 60 betrokken medewerkers van GGZ instellingen, COA, GGD ’en, AMW, NIDOS, GC A, Vluchtelingenwerk en MCA worden uitgenodigd voor de "gezamenlijke werksessies". Op de laatste werksessie, 11 november 2016, waren 50 medewerkers van 27 verschillende instellingen aanwezig om weer gezamenlijk aan de slag te gaan. Drie nieuwe partijen zijn toen voor het eerst aangeschoven: I-PSY, Veldzicht en NIDOS. Het doel om de samenwerking binnen de GGZ keten te optimaliseren begint al tijdens deze werksessies: door het samenwerken gaan de werkgroep leden over de grenzen van hun eigen instellingen heen denken. In de afbeelding hierboven ziet u een visuele weergave van de partijen die hebben toegezegd: “Ik doe mee!”. Dit inschrijfbord was aanwezig bij het symposium 9 oktober 2015.
Impressie van een gezamenlijke werksessie

Rechtsonder op mijn beeldscherm schiet opeens een melding omhoog. Aha, een email: “Beste deelnemer van het convenant… Graag zien we je weer komen!” Leuk, weer een uitnodiging om mijn steentje bij te dragen aan het convenant. Laat ik die dag maar direct blokken in mijn agenda!
 
Die vrijdag is het weer zover, ik stel mijn navigatie in naar Wageningen waar de bijeenkomsten worden georganiseerd. Eenmaal aangekomen parkeer ik mijn auto en loop ik naar binnen. Daar wordt mij al snel de weg gewezen en ligt mijn naambordje klaar. Ik moet even zoeken naar het juiste naambordje aangezien er nog ongeveer 50 andere liggen.
 
Langzaamaan druppelt iedereen binnen en na een gemeenschappelijke opening kunnen we aan de slag. Iedereen zoekt zijn groepsgenoten op en zo nemen we plaats in onze eigen ruimte. De projectleider van mijn groep leidt ons door de ochtendsessie heen. Wat is het toch interessant om van zoveel mensen de mening te horen en aan één gezamenlijk doel te werken.
 
Om 12 uur hebben we even rust. We gaan met zijn allen weer naar de gezamenlijke ruimte en daar staat een lekker broodje klaar en wat te drinken, tijd voor de lunch dus. Ondertussen heb ik mooi even de tijd om met wat “collega’s” door te spreken over het werkveld. Leuk om ook eens te horen hoe iemand uit Groningen zijn werk aanpakt.
 
Na een heerlijke lunch maken we ons op voor het middagdeel. We gaan weer in groepen uiteen en werken verder aan waar we in de ochtend aan begonnen waren. Het is drie uur in de middag en we hebben weer een hoop werk verzet. De laatste afspraken worden gemaakt en we maken ons weer op om naar de gezamenlijke ruimte te gaan. Hier sluiten we gezamenlijk de dag. 
 
Vol bewondering luister ik naar de presentaties die daar gegeven worden, wat is er weer een hoop werk verzet. Ook leuk is het feit dat er ook altijd twee stuurgroep leden aanwezig zijn bij deze afsluiting. Dat geeft ook het gevoel dat we echt ergens mee bezig zijn en er ook voldoende draagvlak is.
 
Moe maar voldaan stap ik in de auto op weg naar huis, het weekend tegemoet. Ik ben blij, want ik heb een steentje bijgedragen om de zorg voor de kwetsbare groep asielzoekers te verbeteren. Op naar de volgende bijeenkomst!

RZAsielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen