Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie
Nieuwsbrief
Juni 2017
RSAzielzoekers

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de nieuwe Nieuwsbrief van Menzis COA Administratie (MCA). Er zijn weer een hoop nieuwe ontwikkeling waar we u graag over bijpraten.

In deze Nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over:
·         De toekomst van MCA;
·         De in- en uitstroom van asielzoekers;
·         Een project van stichting de Vrolijkheid;
·         Een interview met de tandarts van de “tandartsbus”;
·         Het GGZ convenant;
·         De voortgang van de Jeugdhulppilots;
·         En het oneigenlijk gebruik van zorgpasnummers.


Veel afwisselende items waarin de zorg voor asielzoekers centraal staat. We wensen u veel leesplezier toe!
 
Met vriendelijke groet,
Bep Snelder
Inhoud
Toekomst MCA
Tijd voor Tapijten
GGZ Convenant
Krimpbesluit COA
Interview met de tandarts van de tandartsbus
Oneigenlijk gebruik zorgpassen
Presentatie Jeugdhulppilots

foto: Stichting de Vrolijkheid, project "Tijd voor Tapijten"

Toekomst MCA
Menzis COA Administratie (MCA) zal per 1 januari 2018 niet langer de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) uitvoeren. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft bekend gemaakt dat Arts & Zorg het contract voor de zorg voor asielzoekers definitief gegund heeft gekregen.  

Dat betekent dat Arts & Zorg per 1 januari 2018 verantwoordelijk is voor de uitvoering en inkoop van de zorg aan asielzoekers, vergelijkbaar met wat het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GC A) en Menzis COA Administratie (MCA) nu doen. Arts & Zorg zal worden ondersteund door Zorgverzekeraar DSW.

We zijn erg trots op het zorgmodel dat we samen neergezet hebben; we konden ook in de meest dynamische tijden kwaliteit en continuïteit van zorg borgen. We hebben er alle vertrouwen in dat Arts & Zorg met net zoveel passie deze opdracht zal uitvoeren. 

Tot het einde van dit jaar blijven we de werkzaamheden voortzetten zoals u dat van ons gewend bent. We zijn met Arts & Zorg in gesprek om te zorgen voor een soepele overgang. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen u tijdig informeren wat deze situatie voor u betekent.
Krimpbesluit COA

Eind 2017 zal de totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers worden teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen.
Dit heeft het COA besloten omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. De asielinstroom bestaat nu vooral nog uit nareizigers en relocanten die niet of nauwelijks gebruik maken van opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure.

Er blijft reservecapaciteit beschikbaar om weer op te kunnen schalen wanneer er eventueel weer een groei in het aantal asielzoekers komt. Op de website van het COA kunt u hier meer informatie over vinden. Daar vindt u ook lijsten met locaties die open blijven en locaties die zullen sluiten of waar de capaciteit zal wijzigen.

Foto: Vluchtelingen in Nederland
Interview met de tandarts van de tandartsbus

We spreken één van de tandartsen van Europe Medicare die langs de COA locaties rijden (in de tandartsbus) om asielzoekers te helpen bij hun mondzorgproblemen. Ze werken in verschillende teams door heel Nederland. Ze zijn nog niet actief bij alle COA locaties maar al wel op een heel aantal. Hoog tijd om eens te kijken hoe het er aan toe gaat bij de zogenaamde tandarts bus.

In het interview komt naar voren dat het bieden van deze zorg op locatie van toegevoegde waarde is voor de asielzoeker. Er hoeft niet meer gereisd te worden en de zorg kan op maat geleverd worden. Toch blijft het altijd een “bijzondere” doelgroep die een speciale behandeling verdient. Hoe leg je aan de asielzoeker uit wat je precies gaat doen? Of hoe leg je uit dat het niet echt handig is om je telefoon op te nemen terwijl je in de tandartsstoel ligt?

In het volledige interview kunt u lezen over hoe het er aan toegaat bij de tandarts bus, kortom een uniek “inkijkje”. Het volledige interview kunt u lezen door hier te klikken.

Foto: Tandartsbus van Europe Medicare

Presentatie over de jeugdhulppilots

Enkele weken geleden is er een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers aan de pilots jeugdhulp. Al tien gemeenten hebben hun toezegging gedaan hieraan mee te werken. De insteek was dat de verschillende medewerkers van de pilot locaties een presentatie gaven over de achtergrond, bevindingen, items die goed gaan en aandachts- of knelpunten die zij tot nu toe hebben ervaren in de pilot.

Uiteindelijk werd er gediscussieerd over aanbevelingen voor de twee scenario’s voor 2018, gezien het nog onduidelijk is of de uitvoering van de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen (al dan niet tijdelijk) onder de verantwoordelijkheid van COA blijft of dat deze per 1 januari over gaat naar de gemeenten.

Het was een interessante middag waarbij de verschillende pilot locaties inzicht hebben gegeven op welke wijze zij de jeugdhulp vorm hebben gegeven. Diverse deelnemers hebben laten weten dat zij het leuk vonden om te horen waar andere gemeenten mee bezig zijn en hoe zij de pilot hebben ingericht. Met elkaar hebben we getracht conclusies te trekken uit de ervaringen tot nu toe met het oog op de toekomst.

 
Direct naar de website
Regeling Zorg Asielzoekers
Vind een zorgaanbieder
Contact
 
 
 
Menzis COA Administratie
MCA is als opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.
 
Naar de website
 
Tijd voor Tapijten
MCA steunt het werk van stichting De Vrolijkheid. Regelmatig brengen we het werk van deze stichting onder de aandacht. Deze keer een item over het project “Tijd voor tapijten”.

Tijd voor tapijten is een kunstproject gericht op het delen van kennis omtrent oude ambachten, tradities en familieverhalen. Het project is ontstaan uit het volgende beeld: tapijten maken van een huis een thuis. De Vrolijkheid heeft in de asielzoekerscentra huiselijkheid gecreëerd en is samen met de bewoners aan de slag gegaan en hebben in workshops verhalen gedeeld. Daarbij zijn veel verschillende technieken, talenten en expertises ontwikkelt en ontdekt. Dit levert prachtige verhalen op en nog mooiere tapijten.

Wilt u hier meer over zien en/of lezen, kijk dan op www.vrolijkheid.nl. De tentoonstelling reist door het land, kijk voor de data ook op de website.

Foto: Stichting de Vrolijkheid

 
GGZ Convenant
Een terugkerend item in de Nieuwsbrief is het GGZ convenant. 
Er is hard gewerkt aan de tot nu toe bereikte resultaten. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een triage instrument en een opzet om de lokale/regionale keten bij elkaar te brengen. MCA doet momenteel haar uiterste best deze resultaten te borgen voor de toekomst. Daarnaast wordt er ondertussen ook nog doorgewerkt; de visie op de GGZ voor asielzoekers is nagenoeg klaar en er wordt nog een laatste hand gelegd aan het onderwerp preventie .

Met het aflopende contract in het vooruitzicht doen we er alles aan om de behaalde resultaten te borgen. Dit doen we door een duidelijk overdrachtsdocument aan te bieden aan het COA. Bovendien zullen de betrokken GGZ instellingen participeren en het convenant blijven dragen.
Het is van groot belang dat we deze behaalde resultaten blijven onderschrijven en ook uitvoeren om de GGZ voor asielzoekers te optimaliseren.
 
Oneigenlijk gebruik van zorgpassen

We merken dat de laatste tijd steeds meer oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de zorgpas en bijbehorend zorgpasnummer. Daarom hebben we besloten om de controle op het gebruik van de zorgpassen en de bijbehorende identeit van de asielzoeker te intensiveren.

We willen u vragen om hier ook extra op te letten. Wanneer u de situtatie niet vertrouwt kunt u contact met ons opnemen. Contactgegevens kunt u hier vinden. 

RSAzielzoekers
Aanmelden  |  Afmelden  |  Doorsturen